Välkommen till Forndok

I Forndok kan du söka, läsa och ladda ner eller beställa publikationer, bilder och annan dokumentation som finns i Riksantikviarieämbetets e-arkiv. 

Till söksidan

 

Om innehållet i Forndok

I Forndok hittar du: 

Digitala arkeologiska rapporter och publikationer som rapporteras in från arkeologiska uppdrag. Inrapporterade rapporter finns från 2013 och framåt. Forndok innehåller även alla rapporter från Riksantikvarieämbetes arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) för åren 2000-2012. Utöver dessa rapporter har ett arbete gjorts för att samla in arkeologiska rapporter för tiden före 2000. Äldre material och analog dokumentation kan sökas fram hos Riksantikvarieämbetet arkiv (Antikvarisk- topografiska arkivet, ATA).

Fyndlistor från arkeologiska uppdrag levereras till Forndok i strukturerad form (från och med 2019).

Fotografier och andra bilder som tidigare funnits i bilddatabasen Kulturmiljöbild. Omkring 200 000 digitaliserade och sökbara bilder. Fotografierna är tagna under en period som sträcker sig från 1800-talets slut fram till nutid. Motiven omfattar såväl fornlämningar och kyrkor som industrier, arkeologi och flygbilder. Bilderna kommer dels från Riksantikvarieämbetets egen fotoverksamhet, dels från bildsamlingar i myndighetens arkiv. 

Ritningar ur kart- och ritningssamlingen i Riksantikvarieämbetets arkiv (ATA). Ett löpande arbete pågår att föra över poster från Ritningsregistret med tillhörande digitaliserade ritningar.

Riksantikvarieämbetets egen utgivning i digital form, fram till 2021 har levererats från Diva. Samma gäller för serien Sveriges kyrkor, Fornminnesföreningens tidsskrift och Fornvännen.

Byggnadsantikvariska rapporter som inkommit till Riksantikvarieämbetet från 2018 och framåt (och som inte tillhör ett ärende rörande statliga byggnadsminnen) har registrerats i e-arkivet och är sökbara i Forndok. På grund av outredd upphovsrätt är dessa i de flesta fall inte möjliga att ladda ner direkt, men kan begäras ut genom en förfrågan till arkivet.

Viss lämningsinformation är sökbar i Forndok - till exempel inventeringsuppslag från äldre inventeringsböcker samt bilder. Den fullständiga informationen för lämningar hittar du fortfarande i Fornsök.

Så hittar du olika typer av innehåll

Arkeologiska rapporter kan sökas fram under avancerat sök genom att välja objekttypen ”Arkeologiska publikationer länsstyrelsens uppdrag”.
Byggnadsantikvariska rapporter och andra publikationer kan sökas fram under avancerat sök genom att välja objekttypen "Publikation".
Fyndlistor kan sökas fram under avancerat sök genom att välja objekttypen ”Arkeologisk dokumentationsdata”.
Bilder kan sökas fram under avancerat sök genom att välja objekttypen "Arkivhandling".

Om licenser och upphovsrätt

Sedan 2010 tillämpar Riksantikvarieämbetet Creative Commons (CC) som modell för att licensmärkning. I Forndok framgår det vilken licens som en rapport, foto, eller annan dokumentation är märkt med. Mer information om vad märkningarna betyder kan du hitta på Creative Commons hemsida: http://www.creativecommons.se/

Som huvudregel märker Riksantikvarieämbetet det material man tillgängliggör med öppna licenser, men i Forndok finns även innehåll som är skyddat av upphovsrätt. Rapporter i Forndok som är upprättade före den 1 juli 2015 kan dock innehålla upphovsrättsskyddat material även om själva rapporten har fått märkningen CC BY. Det kan röra sig som om fotografier, illustrationer och liknande. Det upp till var och en som vill använda materialet att beakta eventuell upphovsrätt.

Läs mer om hur Riksantikvarieämbetet tillämpar licenser här: https://www.raa.se/kulturarv/tillgangligt-kulturarv/sa-tillampar-vi-creative-commons-och-open-access/

Har du frågor, se kontaktsidan för kontaktuppgifter.

https://app.raa.se/oppnadata/forndok/rest/config/image/Web/Workspaces/Start/Startbild@config_binary_value